Berita&Aktiviti

PENGESANAN PERUBAHAN GARIS PANTAI

Berita&Aktiviti

NAMA PROJEK : PENGESANAN PERUBAHAN GARIS PANTAI DAN GUNATANAH PANTAI DEGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI PENDERIA JAUH YANG BERASASKAN RADAR
KOD PROJEK : P23 17000 009 0005

PENGENALAN

Kawasan pantai merupakan satu kawasan yang sangat dinamik, perubahan terhadao garis pantau adalah satu proses berterusan melalui pelbagai proses persisiran pantai meliputi pergerakan sediment, longshore current, tindakan ombak dan gunatanah perubahan pada garis pantai ini dapat dilihat bergatung kepada faktor-faktor tersebut dimana ia akan menunjukkan tren perubahan sama ada menokok dan terhakis. Melalui penggunaan teknologi penderian jarak jauh (Remote Sensing) perubahan dalat dilihat melalui analisis imej radar yang dirakam. Kajian ini secara tidak langsung dapat memberikan maklumat mengenai trend perubahan garis pantai bagi sesuatu kawasan. Teknologi penderia jauh berasaskan udara menghasilkan bayangan sinaran yang terpantul dari sesuatu permukaan di bumi secara sinoptik. Bayangan ini boleh digunakan untuk mengesan perubahan guna pantai dan garis pantai. Dengan menggabungkan kaedah menganalisa bayangan dan pengetahuan pakar, kos dan masa yang diperlukan untuk analisis boleh dikurangkan. Pendekatan ini amat sesuai untuk kawasan pantai di mana akses adalah terhad akibat keadaan topografi selain dari memberi amaran awal mengenai perubahan sama ada semulajadi atau disebabkan oleh kegiatan manusia. Pengguanaan aerial foto dan sistem GIS juga menjadi salah satu sumber utama dalam pemantauan bagi melihat kesan perubahan secara lebih jelas bagi pembangunan secara mikro terutama di kawasan kawasan bandar. Melalui kaedah ini , pemantauan guna tanah di sesuatu kawasan mudah dilihat dan dipantau dengan lebih jelas.

 

OBJEKTIF:

  • Mengenalpasti dan memea perubahan garis dan gunatanah pantai melalui teknologi penderia jauh.
  • Membuat perbandingan dua kaedah yang berlainan dari segi kos, keberkesanan dan kesenangan guna berasakan satelit dan berasaskan udara (kapal terbang).

 

OUTPUT:

  • Satu siri peta perbandingan garis pantai dan gunatanah pantai dari dua teknologi iaitu penderia jauh dan GIS.
  • Memberikan maklumat mengenai trend perubahan garis pantai untuk jangka masa pendek atau panjang terhadap pembangunan dan proses semula jadi.
  • Memberi maklumat terperinci mengenai pelan gunatanah di kawasan pantai.
  • Memberi garis panduan dalam merancang pembangunan terutama di kawasan yang kritikal/ mengalami perubahan yang besar.
  • Membangunkan satu sistem maklumat dan pangkalan data bagi pemantauan garis pantai negara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

profile penyelidikan
oacp