• Penjanaan Ombak Pelbagai Arah
  • Pengukuran Magnitud Ombak
  • Pengujian Pemodelan Fizikal
  • Hidrodinamik Pantai
  • Pengujian Produk Hidraulik Pantai
  • Kajian 3 Dimensi Pergerakan Kapal
  • Kajian Pengukuran Daya Tambatan
  • Pengujian Daya Penampan bagi Kapal
  • Pengujian Impak Tsunami
    H=0.5m, Tp=0.5 – 5sec, d=0.8m