MBJ NAHRIM

  • Bidang kuasa dan fungsi MBJ meliputi semua perkara yang berkaitan syarat-syarat perkhidmatan dan perjalanan organisasi seperti sistem kerja pentadbiran, kebajikan, kewangan dan perkhidmatan kecuali perkara-perkara yang menyentuh dasar Kerajaan atau hal-hal perseorangan.
  • Ahli-ahli MBJ berperanan menyumbang idea-idea inovasi dan produktiviti berkaitan tadbir urus Jabatan bagi memastikan peningkatan prestasi secara berterusan.
  • MBJ merupakan platform yang sesuai untuk pekerja menyampaikan aduan dan cadangan kepada pihak majikan supaya keharmonian organisasi dapat diwujudkan.

Sumber: Minit Mesyuarat MBJ NAHRIM Bil. 1/2022

Tujuan MBJ:

  • Untuk memperoleh seluas-luasnya kerjasama yang menyeluruh di antara NAHRIM dengan pegawai-pegawai yang bergaji di NAHRIM dalam perkara-perkara yang berkaitan kerja dan kebajikan pekerja-pekerja yang berkenaan; dan
  • Untuk mengadakan jentera bagi menguruskan soal-soal mengenai syarat-syarat bekerja dan amnya untuk mengumpul pelbagai buah fikiran daripada pekerja-pekerja dengan wakil-wakil rasmi NAHRIM.

Sumber: Perlembagaan MBJ NAHRIM (5 September 2022)

Bidang dan Fungsi:

 

  • memberi pendapat dan membincangkan prinsip-prinsip saraan, elaun, kemudahan dan syarat-syarat perkhidmatan bagi pekerja-pekerja sektor awam. Perbincangan hendaklah menyentuh perkara-perkara am secara am secara keseluruhan dan tidak melibatkan urusan pekerja individu;
  • membolehkan Pihak Pegawai mengemukakan sebarang cadangan perubahan atau makluman mengenai perkembangan–perkembangan baru bagi mendapat ulasan dan pandangan Pihak Pekerja sebelum dibawa untuk keputusan Kerajaan;
  • menggalakkan kakitangan mengambil bahagian dalam perbincangan-perbincangan dan seterusnya mendapat pengetahuan yang lebih jelas mengenai pentadbiran pelbagai jabatan; dan
  • mengadakan kemudahan bagi memperbaiki sistem perjalanan organisasi dengan menimbang dan menerima cadangan/syor kakitangan NAHRIM.

Sumber: Perlembagaan MBJ NAHRIM (5 September 2022)