red green blue contrast reset

facebook twitter instagram youtube rss

perutusan bm34 produk bm perisian bm
penyelidik bm awam bm warga bm aplikasimobil bm aplikasionline bm

Cetak

Pelan Strategik NAHRIM

on . Posted in Mengenai NAHRIM

Pelan Strategik NAHRIM 2016-2020 ini adalah selari dengan hala tuju Strategik Rancangan Malaysia Kesebelas NRE iaitu memastikan tadbir urus pengurusan sumber air yang berkesan. Justeru itu, Pelan Strategik NAHRIM ini mengandungi empat (4) Objektif Strategik, tujuh (7) Strategi dan dua puluh (20) Program bagi menyokong Pelan Tindakan Strategik NRE dalam rangka mencapai status negara maju menjelang tahun 2020. Disini saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi kerjasama dalam usaha menyediakan Pelan Strategik NAHRIM 2016-2020 ini. 

PELAN STRATEGIK NAHRIM 2016-2020


  • apwfmygovjpamscmampumofeperolehanspanjpp